Hewlett Packard

Hewlett Packard

Výrobca:

 • 4002201
  Skladaný: EKG papier HP fet. monitor 4044 A (63 mm x 150 mm x 300 listov)
 • 4002202
  Skladaný: EKG papier HP M 1702, (1709 A, 2483 A, Pagewriter) (210 mm x 300 mm x 200 listov)
 • 4002203
  Skladaný: EKG papier HP Kardiograph 80 (152 mm x 100 mm x 150 listov)
 • 4002204
  Skladaný: EKG papier HP M 1710 A (210 mm x 300 mm x 200 listov)
 • 4002206
  Rolovaný: EKG papier HP 40477 A - čistý (50 mm x 30 m)
 • 4002207
  Skladaný: EKG papier HP 1911A (150 mm x 100 mm x 150 listov)
 • 4002208
  Skladaný: EKG papier HP 4700A, HK-21, HK-23 (210 mm x 297 mm x 1000 listov)
 • 4002209
  Rolovaný: EKG papier HP s rastrom 40451, 40453 až 40457 (50 mm x 30 m)
 • Produkty